Regulamin

I. Zagadnienia wstępne

 1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Bau-Spa Rafał Jaskóła, zwany dalej „Właścicielem” Strony internetowej, ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki dostępu i korzystania ze Strony internetowej.
 3. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie punkty Regulaminu, należy zaprzestać korzystania ze Strony internetowej i natychmiast ją opuścić.

II. Definicje:

Administrator Danych Osobowych – BAU- SPA Rafał Jaskóła, 40-615 Katowice, ul. Jankego 11, NIP: 7561755805, REGON: 362828537, będący właścicielem Strony internetowej, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Formularz zgłoszeniowy – udostępniony na stronie internetowej przez Właściciela w formie elektronicznej formularz, za pomocą którego Użytkownik wpisuje informacje oraz dane osobowe.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 02.03.2017 r.)

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.

Strona internetowa – strona internetowa pod nazwą www.wisagency.pl dostępna pod adresem internetowym www.wisagency.pl, prowadzona przez Właściciela, umożliwiającą korzystanie z Usługi

Właściciel - BAU- SPA Rafał Jaskóła, 40-615 Katowice, ul. Jankego 11, NIP: 7561755805, REGON: 362828537, będący właścicielem Strony internetowej.

Użytkownik – podmiot korzystający w jakichkolwiek sposób ze Strony Internetowej

III. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego, wybranej przez niego strony www.wisagency.pl, umowa o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną zostaje zawarta.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną następuje      z chwilą wyjścia Użytkownika ze strony internetowej Właściciela.

IV. Rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej

Właściciel świadczy z wykorzystaniem Strony internetowej Usługi polegające na:

 1. Bezpłatnej możliwości przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów (informacji, zdjęć, danych, opisów, itp.) zamieszczanych na Stronie internetowej, udostępnianych przez Właściciela.
 2. Umożliwienie przesłania za pomocą formularza zgłoszeniowego zapytania (w tym zapytania ofertowego) i zgłoszenia udziału w castingu do WIS Agency oraz zgłoszenia za pomocą newslettera chęci otrzymywania informacji marketingowych oraz handlowych.

V. Warunki techniczne korzystania ze strony internetowej

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług świadczonych przez Właściciela za pośrednictwem Strony internetowej, Użytkownicy powinni dysponować:

 1. Urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet
 2. Przeglądarką internetową: Mozilla Firefox, Google Chrome, Inter net Explorer, Opera, Safari w wersjach aktualnych na dzień 01.12.2020 r. oraz ich wersjach mobilnych (w przypadku gdy taka istnieje), obsługującą technologię cookies;
 3. Użytkownik, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt V wymagań, nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności korzystania ze Strony internetowej.

VI. Ogólne warunki korzystania ze Strony internetowej

 1. Z usług świadczonych przez Właściciela za pośrednictwem Strony internetowej mogą korzystać wszyscy Użytkownicy.
 2. Właściciel dołoży wszelkich starań, żeby Strona internetowa funkcjonowała w sposób ciągły. Właściciel zastrzega, że w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Właściciela.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Właściciela oraz osób trzecich.
 4. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie zasobów i funkcji Strony internetowej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Właściciela.
 5. Właściciel zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne na Stronie internetowej (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), a niepochodzące od Użytkownika są objęte ochroną przewidzianą w szczególności przez Ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Użytkownik ma prawo korzystania z nich jedynie w ramach dowolnego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Stronie internetowej, wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 6. Odnośniki znajdujące się na niniejszej Stronie internetowej, do innych stron internetowych są podane wyłącznie w celu informacyjnym.
 7. Właściciel Strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.
 8. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Właściciela na podany przez niego adres e-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści takiego oświadczenia. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na e-mail Właściciela: biuro@bau-spa.pl

VII. Odpowiedzialność

 1. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) szkody powstałe na wskutek korzystania ze Strony internetowej przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnienie danych osobowych
  b) szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji ze Strony internetowej w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.
  c) za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Użytkownika
  d) szkody spowodowane działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Właściciela
  e) linki umieszczone na Stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie
  f) skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony Internetowej, w szczególności za konsekwencje podjętych decyzji w zakresie: ochrony zdrowia, zarządzania finansami, formy spędzania wolnego czasu oraz innych aspektów aktywności życiowej

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel ma prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych warunków Regulaminu, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanym Regulaminie.
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Regulaminu, o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Użytkownika wiadomość lub komunikat o zmianach Regulaminu do zaakceptowania.
 3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych warunków Regulaminu Strony internetowej

IX. Rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie.
  W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.
 2. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2021 roku.